Lysimachia 'Rondola'_94
Lysimachia barystachys 'Verwhita'_78
Lysimachia ciiliata 'Firecracker'_45
Lysimachia ciliata 'Firecracker'_46
Lysimachia ciliata 'Firecracker'_97
Lysimachia cletroides_01
Lysimachia cletroides_02
Lysimachia cletroides_45
Lysimachia cletroides_48
Lysimachia cletroides_62
Lysimachia nummelaria_01
Lysimachia nummularia_09
Lysimachia punctata 'Alexander'_29
Lysimachia punctata 'Alexander'_34
Lysimachia punctata_24
Lysimachia punctata_76
Lysimachia punctata_81
Lysimachia punctata_93